תנאי שימוש

ברוכה הבאה,
האתר המהווה חנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט להלן האתר.
בעלי האתר להלן הבעלים

מבוא
תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתמש, ובין בעלי האתר, לכל דבר ועניין.
גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש למובא בתקנון זה, והתחייבות לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון במלואן.
למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות נגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם גלישתו באתר ושימושו באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הוראות תקנון זה.

המשתמש
המשתמש באתר הוא בן 18 ומעלה.
המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף.
המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.
המשתמש הוא קרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.
בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה.
תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-פי שיקול דעתם הבלעדי של הבעלים או באי כוחו. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על-ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.
מובהר כי בעלי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
בלא לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, הבעלים שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע פעולות באתר ו/או להפסיק באופן מיידי את שימושו של המשתמש באתר, בכל מקרה בו לדעתה, הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או אם תחליט החברה כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר ו/או בלתי ראוי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שהחברה תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו למשתמש עקב כך, במישרין ובעקיפין, לרבות עוגמת נפש.

חובות המשתמש:
לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ כל מידע או חומר הכוללים וירוס ו/או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של האתר ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע את שימושם של המשתמש או כל צד שלישי כלשהו באתר.
הרשמה לדיוור – כל המשתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לבעלי האתר את זכות השימוש המלאה והבלעדית וללא זכות העברה של פרטי הלקוח.
סוג המוצרים וכמויות המוצרים שיוצעו למכירה באתר, יקבעו לפי שיקול דעתם הבלעדית של הבעלים והם יהיו רשאים, בכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים , וכן לקבוע ולשנות בכל עת את מחירם של מוצרים באתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.
לבעלים אין כל אחריות בגין מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית במקרה כזה תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

הרכישה באתר
כדי לבצע הזמנה של מוצר כלשהו, יש תחילה לבחור את המוצר, ולאחר מכן לבחור פרטים נוספים בקשר עם המוצר הנ”ל, כגון צבע ומידה, הכל לפי האפשרויות אשר יופיעו באתר.
יובהר, כי הבעלים רשאים לעדכן את דף המוצר בכל עת, להוסיף לו פרטים או להחסיר ממנו פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, לשנות (להוסיף ו/או לגרוע) צבעים ו/או מידות וכן לשנות את מחיר המוצר, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין לאתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לנקוט כל פעולה משפטית נגד משתמשים אשר מסרו לה פרטים שגויים – בכוונה ו/או בשוגג, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לה עקב שיבוש הפעלת האתר.
המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש, בין השאר, לשליחת קבלה לדואר האלקטרוני, וחדשות ועידכונים לגבי מוצרים חדשים באתר לפלאפון.
במעמד ביצוע ההזמנה תבצע חברת האשראי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה על-ידי חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
ביצוע ההזמנה יושלם רק לאחר מסירת כל הפרטים המבוקשים באתר וקבלת אישור מאתר כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב כאמור. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה.
בנוסף להשלמת ביצוע ההזמנה כאמור, תהיה השלמת הרכישה מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת ביצוע ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה כלשהי באספקתו, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת הבעלים. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד הבעלים ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור, למעט טענה בקשר עם החזר הכספים ששולמו על ידו בגין המוצר שרכישתו בוטלה. הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להגביל את כמות המוצרים לרכישה בכל הזמנה.
כל הזמנה תירשם במחשבי החברה, ובכפוף למגבלות האתר, כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע הרכישה יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הרכישה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצרים
החברה תספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת – וזאת בכפוף לתשלום מלא בגין המוצר באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
אספקה לבית המשתמש או ליעד אחר – אנו נספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שליחים. אספקת המוצרים תיעשה בטווח של עד שני ימי עסקים או שבעה ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי לפי בחירת סוג המשלוח, החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השליחים לרבות איחור בביצוע האספקה, וכן איננה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת מוצרים כאמור בסעיף זה אינה כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח לא יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן מוצר אחד או יותר, אך במקרה של הזמנת מספר רב של מוצרים ייתכן וייגבו דמי משלוח, הכל לפי שיקול דעתם של הבעלים.
מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות: מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום, נזקי טבע, שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או כוח עליון.
כמו כן, לא יהיו החברה ו/או מי מטעמה אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או
לאי-אספקתו של מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים על-ידי המשתמש באתר.

אבטחה ופרטיות
אנו ו/או מי מטעמנו נוקטים בכל האמצעים המקובלים והסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. ככל שתתבצע שמירה של פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), המידע יישמר במאגר המידע שיוקם עבור החברה ובהתאם לדין.
האתר הינו אתר מאובטח, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני(SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר.
יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה, שכן החברה נעזרת בחברות חיצוניות [LeumiCard, IsraCard] לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
יובהר כי למרות מאמצי חברת האשראי לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, ובעלי האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.
אנו מתחייבים כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש ולשליחת דיוור. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר.
בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
בעלי האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות.
יובהר, כי בכל מקרה לא ישאו בעלי האתר ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש. כמו כן, לא ישאו בכל נזק עקיף שייגרם למשתמש, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא.

דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או פרשנותו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד, לשלילת כל דין אחר.
הסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סוגיה ו/או סכסוך משפטי הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהגלישה ו/או מהשימוש באתר – תהיה לערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר ירושלים בלבד, ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

תקנון האתר
להלן הנחיות בנוגע להחלפת/ החזרת מוצר
החלפת/החזרת המוצר תעשה תוך יומיים ממועד קבלת המוצר, בתנאי שהמוצר אינו פגום ולא נעשה בו שימוש. והתוויות לא הוסרו.
שרות לקוחות: בשרות הלקוחות יהיה מענה לשאלות המשתמשים בטלפון מספר 0772019510
או במייל: info@leashneor.com

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר מכל סוג הינם רכושם הפרטי של הבעלים.